Testovací zařízení HPLC


Když výzkumníci prohlubují vědecké poznání s využitím analytické chemie, spolehlivých výsledků bez toho správného vybavení nedosáhnou. Testování HPLC si žádá specializované přístrojové vybavení, které bude kompatibilní s vaším analytem. Při rozhodování o tom, jaké chemické přístroje byste ve své analytické laboratoři měli mít, je nutné nejdřív potvrdit metodiku na základě složení vašeho vzorku. Techniky HPLC lze modifikovat tak, aby vyhovovaly vašim specifickým potřebám, a s důkladnou znalostí chromatografie můžete vytvořit spolehlivý pracovní postup.

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) je užitečná analytická technika pro chemické sloučeniny, jako jsou malé molekuly a biopolymery. Tato technika spočívá v tom, že se studovaný vzorek rozpustí v rozpouštědle a následně je proveden nástřik roztoku do kolony obsahující pryskyřici, která se vzorkem interaguje. Interakce zpomaluje pohyb vzorku kolonou, kde je následně detekován. Data se odvozují z časového průběhu pohybu vzorku a intenzity detekce vzorku.

Pokud se chcete dozvědět více o tom, k čemu se HPLC používá, navštivte naši stránku zaměřenou na chromatografická řešení. Společnost Avantor nabízí široký výběr zdrojů a produktů, které vám pomohou s vašimi potřebami.

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie

Vysokoúčinná kapalinová chromatografie funguje zjednodušeně řečeno na principu odlišného chování jednotlivých sloučenin ve vodě. Vysokoúčinná kapalinová chromatografie separuje a čistí sloučeniny v závislosti na jejich polaritě nebo hydrofobních/hydrofilních vlastnostech.

Existují dva typy chromatografie: s normální fází a s reverzní fází. Různé složení pryskyřice v koloně určuje, jaký druh chromatografie se provádí a jaké molekuly lze oddělit.

S normální fází

U této metody je kolona naplněna polárními částicemi oxidu křemičitého (silikagelem) a nepolárním pufrem. Po nástřiku vzorku polární částice přilnou na oxid křemičitý (silikagel) a vykazují delší retenční čas než nepolární molekuly.

S reverzní fází

Při chromatografii s reverzní fází je kolona naplněna hydrofobními částicemi s polárním pufrem. Hydrofobní molekuly ulpívají na pryskyřici déle a snáze se detekují.

Použití chemikálií pro přípravu laboratorních vzorků

Příprava vzorku pro testování HPLC se skládá ze třech hlavních procesů: ředění, centrifugace a filtrace. Každý krok vyžaduje různé chemikálie, které při správném naplánování mohou minimalizovat náklady a optimalizovat váš protokol. V rámci přípravy vzorků je důležité vybrat správné chemikálie, protože to vaší laboratoři může ušetřit čas, peníze i zdroje.

Ředění

Pokud má být ředění vzorku provedeno správně, je třeba určit, jaké chemikálie se nejlépe hodí pro studovaný metabolit. Jedno rozpouštědlo může podporovat jednu chemickou třídu a zároveň druhou ovlivňovat negativně. Běžně se pro tyto účely volí voda s nějakým dalším rozpouštědlem. Organická rozpouštědla, jako je methanol nebo acetonitril, se používají například k „rozdrcení“ proteinů a současně k extrakci malých molekul.

Centrifugace

Tento krok je důležitý k tomu, aby se vaše testovací zařízení neničilo, a zároveň se tím chrání kvalita vzorku během filtrace. Centrifugace probíhá tak, že veškeré suspendované částice klesnou na dno zkumavky a vzorek se silným třepáním zároveň promíchá.

Vzorek se doporučuje míchat po dobu 5 minut při maximální rychlosti pomocí stolní centrifugy. Tím se minimalizuje odpad při regeneraci filtrovaných vzorků a omezí se používání drahých filtračních materiálů, se kterými často filtrace trvá déle. Centrifugace obvykle nevyžaduje další chemikálie a výrazně snižuje množství potřebné v dalších krocích.

Filtrace

Analytickou laboratoří mohou každý týden projít stovky vzorků, s čímž je spojen požadavek na rychlost a přesnost výsledků. A do této delikátní rovnováhy mezi rychlostí a kvalitou se filtrační techniky hluboce propisují.

Filtrace je důležitá pro správnou přípravu vzorků HPLC ze dvou hlavních důvodů: chrání čerpadlo před částicemi v rozpouštědle a zabraňuje ucpání a poškození kolony HPLC částicemi.

Možnost kontaminace z rozpouštědla může eliminovat použití předem namíchaných a přefiltrovaných rozpouštědel. Míra čistoty pomáhá snižovat nároky na údržbu přístrojového vybavení. Zařazení filtračního kroku před zavedením vzorku do kolony nebo v místě odběru může snížit počet chyb způsobených vlivem kontaminace a dlouhodobě chránit vaše přístroje před opotřebením.

Výběr chemikálií pro přípravu vzorků HPLC

Při zavádění účinné techniky pro přípravu vzorků HPLC je zásadní mít zajištěný takový zdroj chemikálií, u kterého budete mít jistotu čistoty a potřebných reakcí s cílovými sloučeninami.

Při přípravě vzorků se často za účelem filtrace používají rozpouštědla, jako jsou acetonitril, methanol a voda. Ta nejlepší rozpouštědla pro analýzu HPLC jsou většinou kontrolována z hlediska kvality propustnosti pro UV záření, aby byla zajištěna optimální citlivost, a jsou zbavena kovových nečistot, které často ovlivňují biologickou aktivitu ve vašem vzorku.

Pokud máte k dispozici ty správné filtrační chemikálie, zvýší se rychlost testování a často se eliminuje nutnost použití dalších přístrojů a zdrojů pro další filtraci vzorku, který může být náchylný ke kontaminaci.

Výběr rozpouštědel s ohledem na zamezení kontaminaci

Výběr těch správných chemických roztoků může být klíčem k tomu, abyste se vyhnuli kontaminantům ve vzorku HPLC, které by jinak zkreslily výsledky a poškodily váš přístroj. Extrahovatelné látky jsou sloučeniny uvolňované z příslušné komponenty, například z filtrační membrány, která je v kontaktu s rozpouštědlem vzorku. Množství extrahovatelných látek se liší v závislosti na odolnosti komponent vůči rozpouštědlu a také na teplotách a tlacích.

Extrahovatelné látky mohou ovlivnit přesnost HPLC tím, že interferují s analýzou, pokud jsou detekovatelné navazující analytickou metodou. Tyto sloučeniny vnášejí do dat šum, čímž snižují jejich celkovou kvalitu. To může být problematické zejména v případě, že cílový analyt má stejný retenční čas jako extrahovatelné látky.

Když budete vědět, že filtrační membrána má vysokou chemickou kompatibilitu s rozpouštědly mobilní fáze, množství extrahovatelných látek se tím výrazně omezí.

Oblíbenou volbou jsou membrány z polytetrafluorethylenu (PTFE), polyvinylidendifluoridu (PVDF) a regenerativní celulózy (RC), protože jsou vysoce kompatibilní s běžnými rozpouštědly používanými jako mobilní fáze. Oblíbenými rozpouštědly jsou ultračistá voda, acetonitril a methanol.

Dalším způsobem, jak zabránit kontaminaci, je snížit rozdílnost materiálů v laboratoři. Konzistentnost v rámci laboratoře podpoří i standardizace dvou typů membrán a jejich používání v různých formátech.

Na membránové kroužky pro filtraci mobilní fáze, stříkačkové filtry pro manuální přípravu a bezstříkačkové filtry pro automatizovanou filtraci můžete použít jeden a ten samý membránový materiál. Tím snížíte množství spotřebního materiálu, který je třeba mít na skladě, a současně se tím sníží prostorové nároky a problémy spojené s doplňováním skladových zásob dle dlouhých seznamů.

Další informace o přístroji HPLC a všech prostředcích pro analytické testování od společnosti Avantor®.

Závěr

Pořízení chemického přístroje HPLC pro rozsáhlé zpracování nebo špičkový výzkum by nemělo být těžké. Společnost Avantor® poskytuje špičkové produkty a prostředky, které budou pro vaši laboratoř posunem k úspěchu.

Důležitým aspektem při pořizování vybavení a zachovávání kontroly kvality je i správné zacházení s laboratorními chemikáliemi pro HPLC. Další informace o zacházení s běžnými laboratorními chemikáliemi naleznete na naší stránce Laboratorní chemikálie a příslušné použití.

Ať už jsou v oblasti chemického vybavení vaše potřeby jakékoli, společnost Avantor® se o vás postará.