Separace proteinů a velkých biologických molekul

Kapalinová chromatografie velkých molekul (Bio LC)

Separace aktivních složek vyrobených za využití biologických procesů často vyžaduje odlišný přístup. 

Stránky produktů

Hydrofobní interakční chromatografie (HIC)

HIC je vynikající technika umožňující separaci proteinů bez jejich denaturace, a tudíž je použitelná od analytického měřítka až po finální procesy.

Rozměrově vylučovací chromatografie (SEC)

SEC se používá k separaci složek podle velikosti jejich molekul. Je neadsorpční, což znamená bez chemické interakce.

Iontoměničové kolony

Separace s výměnou iontů probíhá na základě náboje molekul. Často se používá k separaci peptidů, proteinů a oligonukleotidů.

HPLC na reverzní fázi s širokými póry

Póry o velikosti 300 Å s fází C4 nebo C8 jsou vhodné pro malé proteiny a velké peptidy. Proteiny jsou zachyceny adsorpcí na hydrofobní patě.

Média pro chromatografické procesy

Hledáte řadu médií vyráběných za podmínek SVP, která dokáží splnit vaše požadavky od laboratorního po výrobní měřítko.

Automatizovaná purifikace proteinů

Jestliže potřebujete zlepšit účinnost při laboratorní purifikaci proteinů, k dosažení cíle vám mohou pomoci přístrojové vybavení i software.