Nechat relaci otevřenou?
Ukončení za 
Relace skončila
Vaše relace vypršela. Pro vaši bezpečnost jsme vás odhlásili.
Chcete se opět přihlásit?

Histologie

VWR can provide you with reagents and apparatus to prepare, preserve and process tissues, cut and stain sections. There are many different techniques for the preparation of tissues and many methods of examination. Most involve the preparation of sections that are examined by various types of microscopy, but no single method of examination and certainly no single staining technique, will display all the cells of the tissue equally well. It is possible to demonstrate morphology by dye staining, functional characteristics by histochemical, immunological or molecular methods and ultra structure by electron microscopy, all from the same specimen. A feature of stained sections and tissue embedded in paraffin blocks is their permanence and most histology laboratories will preserve blocks and slide preparations for long periods of time.

Histologie

Společnost VWR vám může poskytnout činidla a přístroje pro přípravu, uchování a zpracování tkání, řezů a barvených řezů.

Existuje mnoho různých technik pro přípravu tkání a mnoho metod k jejich zkoumání. Většina z nich je spojena s přípravou řezů, které jsou zkoumány různými typy mikroskopů, ale při žádné metodě zkoumání a samozřejmě žádné technice barvení se všechny buňky tkáně nezobrazují stejně dobře. Morfologii lze zobrazit barvením barvivy, funkčními charakteristikami z histochemických, imunologických či molekulárních metod a ultrastrukturami z elektronové mikroskopie, vše u stejného vzorku. Barvené řezy a tkáně zalité v parafínových blocích se vyznačují trvanlivostí a mnohé histologické laboratoře si uchovají bloky a preparáty na sklíčkách po dlouhou dobu.

Sklíčka, krycí sklíčka, mikroskopy atd. viz naše část věnovaná mikroskopii.