Návod k interpretaci výkonových křivek peristaltického čerpadla

Masterflex dělá vše pro publikování reprezentativní křivky průtoku a protitlaku. V mnoha případech je možné poskytnout také výkonové křivky, které kvantifikují parametry, jako je například NPSHreq.

NPSHreq: čistá pozitivní sací výška, kterou musí mít čerpadlo k dispozici pro bezkavitační provoz. Hodnota parametru NPSHreq. je typicky vyjádřena buď ve stopách výtlačné výšky, nebo v jednotkách tlaku.

Co je výtlačná výška?

Výtlačná výška, označovaná také jako výstupní výška nebo výstupní tlak, je celková tlaková síla působící na výstupu z čerpadla. Sání a tlak .

Výtlačnou výšku lze obvykle vypočítat změřením statického tlaku kapaliny a ztráty způsobené třením v potrubí. Tuto hodnotu dále zvyšují další omezení v přívodním potrubí, jako například tvarovky nebo zúžení průtoku.

Sání a tlak

Sání neboli sací výška je síla působící na vstupu, kterou musí čerpadlo překonávat. Je-li hladina otevřené nádrže s kapalinou pod vstupem čerpadla, bude se typicky jednat o podtlak (neboli vakuum), který čerpadlo musí překonat. Je-li hladina v nádrži nad vstupem čerpadla, jedná se o sání pod zálivem a o přetlak, který může pomoci protlačovat kapalinu čerpadlem

Vzorec pro PSI

Pro PSI není vzorec: tlak je skalární veličina, neboli naměřená síla, a PSI je jednotka tlaku vyjádřená jako síla v librách na čtverečný palec plochy.

14,7 PSI = 1 bar = 100 kilopascalů. Tlak je obvykle vyjádřen jako tlak naměřený měřidlem, což je rozdíl tlaku proti okolní atmosféře. V porovnání s dokonalým vakuem je atmosférický tlak u hladiny moře obvykle 14,7 PSI nebo 1 bar.

Co je celkový dynamický tlak?

Celkový dynamický tlak je tlak celého systému zohledňující tlak ve výstupní výšce a tlak v sací výšce pro vyjádření celkové práce, kterou musí čerpadlo překonávat.

Co je bod nejlepší účinnosti?

Bod nejlepší účinnosti je bod, ve kterém se účinky výtlačného tlaku (výtlaku) a průtoku setkávají, a dosahují největšího možného výkonu při nejmenší možné spotřebě energie.

 • NPSHavail = ha - hvpa - hfs, když je sáním kapalina čerpána do výšky
 • NPSHavail = ha - hvpa hst - hfs pro sání pod zálivem
 • ha = Absolutní tlak (uváděný ve stopách čerpané kapaliny) na plochu ve výšce, kam je kapalina čerpána (pokud se bude jednat o čerpání z otevřené nádrže nebo jímky; nebo absolutní tlak v uzavřené nádrži, jako je například nádrž na kondenzát nebo odvzdušňovač)..
 • hvpa = Výtlačná výška vyjádřená ve stopách odpovídající tlaku par kapaliny při teplotě, při níž dochází k čerpání.
 • hst = Statická výška vyjádřená ve stopách, o kterou je úroveň, kam je kapalina čerpána, nad nebo pod osou čerpadla nebo nábojem oběžného kola.
 • hfs = Veškeré ztráty v sacím potrubí (vyjádřené ve stopách) včetně ztrát na vstupu, ztrát v důsledku tření v potrubí, ventilech a spojkách.

Výpočet ztrát vzniklých třením

Ztráty vzniklé třením se obecně vypočítají podle Darcy-Weisbachovy rovnice, kde:
hf =  f x   L  x   V 2  
              D    2g

 • hf =ztráta vzniklá třením ve stopách kapaliny
 • f = součinitel tření, což je bezrozměrné číslo, které bylo stanoveno experimentálně, pro turbulentní proudění závisí na drsnosti vnitřního povrchu potrubí a Reynoldsově čísle.
 • L = délka potrubí ve stopách
 • D = průměrný vnitřní průměr potrubí ve stopách
 • V = průměrná rychlost průtoku v jednotkách ft/s
 • g = gravitační konstanta (32,174 ft/s2)

Reynoldsovo číslo

Reynoldsovo číslo je dáno rovnicí, v níž:
 
R =  VD
       n  

 • D =vnitřní průměr trubky ve stopách
 • V =  průměrná rychlost průtoku v jednotkách ft/s
 • n = kinematická viskozita ve ft2/s

Součinitel tření

V případě viskózního (laminárního) proudění, při kterém je Reynoldsovo číslo menší než 2 000, lze součinitel tření určit z následující rovnice:
f =    64
         R

 • V případě turbulentního proudění, při kterém má Reynoldsovo číslo hodnotu vyšší než 4 000, lze součinitel tření určit pomocí následující rovnice, kterou sestavil C. F. Colebrook:
  ρ = [-2 log10 (    Ε         2.51     )] -z 
                            3.7D    R√f    
 • ρ = hustota při teplotě a tlaku, při kterém kapalina proudí, vyjádřená v jednotkách lb/ft2
 • Ε = absolutní drsnost (viz tabulka Absolutní drsnost potrubí uvedená níže)
 • D = vnitřní průměr potrubí ve stopách
 • R = Reynoldsovo číslo
 • f = součinitel tření
 • z = absolutní dynamická viskozita v jednotkách centerpoise

Absolutní drsnost potrubí

Typ potrubí Absolutní drsnost (Ε) ve stopách
Tažené trubky (sklo, mosaz, plast) 0,000005
Komerční ocel nebo kované železo 0,00015
Litina (asfaltovaná) 0,0004
Pozinkované železo 0,0005
Litina (bez potažení) 0,00085
Dřevěné potrubí 0,0006…0,0003
Beton 0,001…0,01
Nýtovaná ocel 0,003…0,03

Význam schopnosti interpretovat výkonovou křivku čerpadla

Umět správně interpretovat výkonovou křivku čerpadla má zásadní význam pro každého laboratorního pracovníka. S těmito informacemi jste schopni vybrat správné zařízení, které bude vyhovovat vašim potřebám. Chcete-li více informací o našich produktech a o tom, jak interpretovat výkonovou křivku čerpadla, obraťte se na nás ještě dnes. Jsme tu dnes proto, aby zítřky byly snazší.