Čerpání hořlavých kapalin

Z hlediska laboratorní bezpečnosti může čerpání hořlavých kapalin vytvářet nebezpečné podmínky. Pokud pracovníci laboratoře, studenti a výzkumní pracovníci nedodržují bezpečné zacházení s materiály, může dojít k požáru nebo výbuchu. Příkladem hořlavých kapalin je ethylether, aceton a benzen. Mezi vznětlivé kapaliny patří kyselina octová, kyselina mravenčí a formalín.

Prouděním hořlavých a vznětlivých kapalin může docházet k hromadění statické elektřiny. Pro snížení úrovně nebezpečí, dodržujte těchto pět obecných bezpečnostních pokynů.

  1. Vždy používejte kovové čerpadlo se vzduchem poháněným motorem nebo s motorem s ochranou proti výbuchu (XPRF).
  2. Zajistěte, aby všechny součásti byly z kovu. Plast může způsobit hromadění statického náboje a není možné jej uzemnit.
  3. Elektricky uzemněte obsluhu a všechny součásti čerpadla včetně motoru (i pokud je poháněn vzduchem), vstupního a výtlačného potrubí, hadicových svorek, záchytné nádrže a sběrné nádrže.
  4. Vyvarujte se rozstřiku kapalin – stříkání vytváří statickou elektřinu, která může způsobit vznícení nebo výbuch.
  5. Vyhněte se izolovaným vodičům, jako je kovová tryska na konci plastové vypouštěcí hadice.

Některé elektromotory v provedení s ochranou proti výbuchu disponují funkcí ručního resetování v případě přetížení, která eliminuje riziko automatického opětovného spuštění.

Používejte osobní ochranné prostředky

Při manipulaci s hořlavými kapalinami se ujistěte, že používáte nezbytné osobní ochranné prostředky, včetně ochrany očí, ochrany rukou, ochrany těla a ochrany plic nebo dýchacích cest. Obvykle to znamená brýle, chemicky odolné rukavice, kombinézu a pravděpodobně i respirátor. OSHA doporučuje „ochranu očí a obličeje při vystavení kapalným chemikáliím, kyselinám nebo žíravým kapalinám, chemickým plynům nebo výparům“. Také ti, „jejichž práce zahrnuje vystavení se horkým látkám nebo žíravým a jedovatým materiálům, musí mít ochranné pomůcky, které zakryjí nechráněné části těla, včetně nohou a chodidel“.