Použití procesních čerpadel Masterflex® L/S® a I/P® v aplikacích v čistých prostorách ISO třídy 5 (třída 100)

Přehled

Jelikož výrobní procesy v mnoha průmyslových odvětvích čelí stále přísnějším regulačním požadavkům, jejichž cílem je chránit procesy a konečné produkty před kontaminací cizími látkami, společnosti po celém světě pro snadnější výrobu produktů přecházejí k technologii čistých prostor. V čistých prostorách je přísně kontrolována velikost a počet částic ve vzduchu. Musí být přijata zmírňující opatření, která zajistí, že personál a vybavení integrované do prostředí čistého prostoru významně nepřispívají k zatížení vnitřního prostoru částicemi. Pro aplikace úspěšné v čistých prostorech je nezbytné, aby každé zařízení používané uvnitř čistého prostoru bylo otestováno a povoleno pro použití v těchto prostředích. Procesní čerpadla Masterflex L/S a Masterflex I/P nedávno prošla tímto hodnocením a bylo prokázáno, že úspěšně splňují nebo dokonce překonávají požadavky pro použití v čistých prostorách.

Shrnutí testovacího procesu

V nedávné době jsme nezávislé testovací agentuře (Acorn Industries, Inc., vedoucí Dr. Philip R. Austin) předložili procesní čerpadla Masterflex L/S a Masterflex I/P, aby je otestovala a certifikovala pro použití v prostředí čistých prostor třídy ISO 5 (třída 100). Pro získání certifikace muselo každé čerpadlo projít přísným procesem hodnocení, který zahrnoval několik testovacích kroků.

Hlavním cílem testování bylo hodnocení každého čerpadla z hlediska odlučování materiálu. Po důkladném očištění čerpadel ultračistým alkoholem spektrografické kvality byla náhodná místa na vnějším povrchu čerpadel znovu navlhčena alkoholem spektrografické kvality. Rozpouštědlo bylo pomocí membránového filtru odstraněno z každého povrchu spolu s jakýmikoliv odebranými částicemi. Celkem bylo odebráno deset sad filtrů ve dvanácti intervalech v průběhu 100 hodin a poté analyzováno na zatížení částicemi. Kromě membránových vzorků bylo použito i nepřetržité automatické počítadlo částic ve vzduchu, a to v různých pozicích vzhledem k hlavě čerpadla. V průběhu 100 testovacích hodin byla data na počítadle částic každých deset hodin zhodnocena a resetována. Výsledky z obou čerpadel prokázaly, že nedochází k emisím základního materiálu z povrchů čerpadla.

Závěr studie

Procesní čerpadla Masterflex L/S a I/P předložená k hodnocení byla úspěšně certifikována jako „Přijatelná pro použití“ v podmínkách čistých prostor třídy 100 podle federální normy 209E a rovněž v prostředí čistých prostor třídy ISO 5 podle normy ISO 14644-1. Vedoucí zkoušející, Dr. Philip R. Austin, který je autorem globálně používaného standardu pro prostředí čistých prostor, uvedl následující:

  • Pro realizaci výsledků dosažených ve zkušební laboratoři je nezbytné, aby byla čerpadla před použitím v prostředí čistých prostor důkladně očištěna ultračistým alkoholem spektrografické kvality, který byl použit i v procesu testování.
  • Vzhledem k tomu, že oba testované čerpací systémy byly peristaltické čerpací systémy, je nezbytně nutné, aby byla čerpadla nejen očištěna a připravena podle výše popsaného způsobu, ale aby byla zajištěna shoda s požadavky na prostředí čistých prostor, musí procesem čištění projít také hadice. Doporučený postup čištění hadic je následující:
    1. Hadici na dvě hodiny ponořte do neiontového detergentu / povrchově aktivní látky. Tím dojde k narušení povrchového napětí všech částic, které by mohly ulpívat na povrchu hadice.
    2. Pro odstranění všech přebytečných částic z povrchu hadice, před použitím detergent/povrchově aktivní látku důkladně opláchněte 10 Mohm deionizovanou vodou.

Pokud jsou tato příprava a čištění dodrženy, lze procesní čerpadla Masterflex L/S i Masterflex I/P – pokud jsou spojena se správně připravenými hadicemi – bezpečně používat v čistých prostorách ISO třídy 5 (třída 100).


Další informace o procesních čerpadlech Masterflex L/S a I/P a pomoc při výběru nejvhodnějších hadic pro danou aplikaci vám poskytne místní zástupce.